معرفی اداره و مدیرکلمشخصات اداره و مدیرکل

مشخصات اداره و مدیرکل

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس fars.farhang.gov.ir

آدرس: فارس؛ شیراز - چهار راه حافظیه. کد پستی 74811-71466:

تلفن :32280791 - 22807933 32280795-

فکس: 32289904

تلفن گویا :32280791 - 2280793 32280795 -

پست الکترونیک :Modirkol.fars@frahangmail.ir  

سامانه پیامک :100030711

صابر سهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

تلفت دفتر 32281747  و  32286446