میز خدمتمعاونت اداری و مالیسامانه تدارکات؛ واگذاری مجتمع ها