میز خدمتمعاونت فرهنگیساماندهی محتوی فضای مجازی

ساماندهی محتوی فضای مجازی

ساماندهی محتوی فضای مجازی

( این روند کاملا الکترونیک بوده و تمام مراحل لازم در سامانه مربوطه وجود دارد )