• سینماها

ردیف
نام شهر
نام سینما
نام مدیر
مالکیت
نشانی
تلفن
1
شیراز
پرسیا
محمداسماعیل تیموری
خصوصی(بازسازی)
خیابان زند
2330570-0711
2
شیراز
ایران
فرهادقلندری
حوزه هنری
خیابان زند
2246157-0711
3
شیراز
بهمن
رسول شهابیان
حوزه هنری
خیابان زند
2334941-0711
4
شیراز
پیام
رحیم ده بزرگی
حوزه هنری
خیابان زند
2301416-0711
5
شیراز
حافظ
مهدی مباشرت
کمیته امداد امام (ره)
خیابان زند
2243517-0711
6
شیراز
فلسطین
محمدعلی شکری سبوکی
حوزه هنری
خیابان زند
2240668-0711
7
شیراز
شیراز(قیام)
محمد حسن زهتاب زاده
حوزه هنری
خیابان لطفعلیخان زند
2306043-0711
8
شیراز
سعدی
حمید یزدانی
حوزه هنری
چهارراه سینما سعدی
2302969-0711
9
جهرم
شهید مصلی نژاد
علی مصلی نژاد
سپاه پاسداران
خیابان آیت الله کاشانی
4448174-0791
10
کازرون
پیام
سعید حق شناس
بنیاد مستضعفان
خیابان امام
2232311-0721
11
داراب
جوان
حسن زارع
خصوصی
میدان سرداران
6262220-0732