• خرید کتاب وزارت فرهنگ

خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناشران استان فارس

لیست درخواست کتاب‌های چاپ سال 1394 (بر اساس تاریخ اعلام وصول) ناشران فارس

(آخرین مهلت ارائه‌ی اسناد و مدارک: 10 اردیبهشت 1395)

این درخواست برای اعلام به وزارتخانه است و خارج از بحث خرید استانی است.

کتاب‌های درخواستی در شورای استانی بررسی و در صورت تأیید شورا، به تهران ارسال می‌شود.

کتاب‌ها باید چاپ سال 1394 باشد؛ یعنی تاریخ اعلام وصول آن از تاریخ 01/01/1394 به بعد باشد.

کتاب‌ها باید چاپ اول باشد.

این کتاب‌ها نباید قبلاً از سوی خود ناشر برای خرید به تهران ارسال شده باشد.

  این فایل را پس از تکمیل به همراه مدارک موردنیاز به آدرس «شیراز، خ پیروزی (نمازی)، روبروی خ فرهنگ،

جنب بانک تجارت شعبه پیروزی، انتشارات قشقایی» به‌صورت «CD یا فلش» تحویل دهید.

مدارک موردنیاز: 1. نامه درخواست خرید در چارچوب وزارتخانه به همراه معرفی شماره حساب بانک ملی

2. دو نسخه کتاب 3. کپی پروانه نشر 4. تصویر کارت ملی و شناسنامه ناشر 5. تصویر مجوز کتاب

6. تصویر صفحه حقوقی کتاب 7. تصویر اعلام وصول 8. فاکتور فروش سفید (مهر و امضا شده) 9

. فایل جدول زیر به صورت «CD یا فلش»

ردیف

عنوان کتاب

ناشر

شابک

قیمت (ریال)

پدیدآورنده