• معاون مطبوعاتی

عنوان خدمت :  مطبوعات

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت : مطبوعات و اطلاع رسانی

اداره: مطبوعات

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:

- عکس ٤×٣  یا  ٤×٦  کهدرسالجاریگرفتهشدهباشد (عکستمامرخ)

عکساسکنشدهفقطبایدبافرمتJPGباشد.

اندازهعکساسکنشدهبایدحداکثر ٤٠٠×٣٠٠ پیکسلوحداقل ٣٠٠×٢٠٠ پیکسلباشد.

تصویرمتقاضیبایدواضح،مشخصوفاقداثرمهر،منگنهوهرگونهلکهباشد.

حجمفایلذخیرهشدهعکسنبایداز ٣٠٠ کیلوبایتبیشترباشد.

حاشیه‌هایزایدعکساسکنشدهحذفشدهباشد.

حتی‌الامکانعکسرنگیودارایزمینهسفیدباشد.

عکسخواهرانباحجابوصورتکاملآنانمشخصباشد

نکاتمهم :

شمارهتلفنهمراهشماجهتاطلاعرسانیهایپیامکیمورداستفادهقرارخواهدگرفت . بنابرایندقتفرماییدکهپیامکهایتبلیغاتیبررویتلفنشماغیرفعالنشدهباشد . بهتوضیحاتیکهدرکناربعضیازفیلدهاوجودداردتوجهنمایید.

تصویر تمام صفحات شناسنامه

تصویر کارت پایان خدمت

تصویر کارت ملی

نمونه مقالات و آثار منتشره (در صورت داشتن)

شرایط خاص برای صدور مجوز:

شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

‌الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد
تابعیت ایران.
دارا بودن حداقل ٢٥ سال سن.
عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی

مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد
زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده

ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند
انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

و پس ازاخذ مجوز به واحد مطبوعات مراجعه نمایندe-rasaneh.irمتقاضیان نشریه درشیراز و شهرستانها به سایت

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد :مطبوعات

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١

نام متصدی : نیره اصولی

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز: -

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه :

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: -

قوانین، مقررات و دستورالعملها:برای دسترسی به قانون مطبوعات به سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمایید.

 


عنوان خدمت :  امور آگهی ها

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت مطبوعات و اطلاع رسانی

اداره مطبوعات و نشریات

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم

١ نامه اداره و نهاد آگهی دهنده

٢ دو نسخه متن آگهی

 

 

شرایط خاص برای صدور مجوز

توضیح: شرایط خاصی ندارد

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد : آگهی ها

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١

نام متصدی : آقای میرباقری

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:-----

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه :----

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها:------

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: اجرای بند ٥ از ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مقررات جاری و دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی های دولتی

 


عنوان خدمت :  صدور مجوز برای کانونهای آگهی و تبلیغات

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت : مطبوعات و اطلاع رسانی

اداره:تبلیغات و اطلاع رسانی

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:

٦قطعه عکس ٤*٣ یا ٤*٦ تمام رخ

کپی شناسنامه از تمامی صفحات برابر با اصل

کپی مدرک تحصیلی برابر با اصل

در صورت داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم داشتن پنج سال سابقه فعالیت مرتبط الزامی می باشد

کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت برابر با اصل

گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد

 

:شرایط خاص برای صدور مجوز

توضیح:عدم اشتغال در سازمان های و موسسات دولتی و شهرداریها

داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا دیپلم با پنج سال سابقه فعالیت مرتبط

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه این واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد :تبلیغات

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١داخلی ٤-١-٢

نام متصدی :لیلانماینده

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز: -

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه :٢ماه

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: ٢ماه (استعلام حراست-اخذ گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد،تاییدیه اماکن)

          موجود می باشد.www.ad.gov.ir بر روی سایت :قوانین ، مقررات و دستورالعمها