• معاون هنری

عنوان خدمت :صدور مجوز  برگزاری نمایشگاه های تجسمی

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره امور هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم: فرمهای تهیه شده جهت مشخصات فرد یا افرادبرگزار کننده نمایشگاه.

 

 

شرایط خاص برای صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های تجسمی

-بازبینی تصاویروتعیین صلاحیت هنری

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام واحد :امور هنری

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 5-3-32280791

نام متصدی: اسماعیل محمدی

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:رایگان

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه:5روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها:استعلام از حراست سی روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها:

 


عنوان خدمت :مجوز جهت برگزاری نشستهای هنری در حوزه هنر های تجسمی

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره امور هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم: درخواست کتبی به استاد سخنران.

 

 

شرایط خاص برای صدور مجوز جهتبرگزاری نشستهای هنری در حوزه هنر های تجسمی

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام واحد :امور هنری

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 5-3-32280791

نام متصدی: اسماعیل محمدی

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:رایگان

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه:5روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها:استعلام از حراست سی روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها:

 


 

عنوان خدمت : مجوز تاًسیس نگارخانه های استان ونظارت بر آنها

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره امور هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:درخواست کتبی متقاضی

 

-گواهی تحصیلی مرتبط با هنرهای تجسمی در غیر این صورت مدارک کافی در خصوص فعالیت در زمینه هنرهای تجسمی

-تاًییدیه حراست و عدم اعتیاد و سوء پیشینه و اداره اماکن عمومی

 

 

شرایط خاص برای صدور مجوز تاًسیس نگارخانه های استان ونظارت بر آنها

توضیح:بررسی فرمهای تکمیل شده -بازدید اولیه از مکان تعیین شده با توجه به استاندارد بودن مکان مورد نظر در ایین نامه.

در صورت داشتن شرایط لازم معرفی به حراست جهت استعلام و تکمیل فرم

معرفی نامه جهت عدم اعتیاد وسوء پیشینه

پس از جوابیه نیروی انتنظامی و آزمایشگاه معرفی به اماکن پس از جوابیه اماکن بازدید مجدد از مکان جهت اطمینان از موارد رعایت شده در آئین نامه.

صدور مجوز یک ساله.

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام واحد :امور هنری

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 5-3-32280791

نام متصدی: اسماعیل محمدی

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:رایگان

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه:5روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها:استعلام از حراست سی روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها:

 


 

عنوان خدمت : مجوز نمایش

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره امور هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:سابقه کارگردانی یاکمک کارگردانی یا رزومه کاری در نمایش یا مدرک مرتبط

 

 

 

 

 

شرایط خاص برای صدور مجوز اجرای صحنه ائی نمایش

توضیح:اول ارائه متن وبازخوانی توسط سه کارشناس بررسی می شود سپس تصویب، یا اصلاحات تعلق می گرددیا متن مردود میشود.       

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام واحد :امور هنری

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 5-3-32280791

نام متصدی :علیرضا توانگر زمین

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:رایگان

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه :یک ماه بازخوانی سه روز جواب باز بینی

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها:استعلام از حراست دو روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: پس از تصویب با توجه به سابقه کارگردان مکان تمرین وزمان به وی داده می شود  پس از پایان مدت زمان تمرین نمایش مورد بازبینی توستط سه کارشناس صورت میگردد که یا تصویب ومردود قابل اصلاحات میشود پس از آن نمایش طبق جدول زمانبدی در یکی از سالنهای مورد تقاضا به صحنه  می رود


 

عنوان خدمت : بیمه هنرمندان

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

صندوق حمایت ازنویسندگان وهنرمندان

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:عضویت در صندوق هنرمندان دال بر فعال بودن در رشته مربوطه کپی کارت ملی شناسنامه پایان خدمت عکس2*4 ونامه معرفی از طرف اداره کل فرهنگ واریز مبلق 200000ریال به صندوق هنرمندان جهت حق عضویت سالانه

 

شرایط خاص برای صدور مجوز

توضیح:رزومه کاری ازسال 88 در رشته هنرو نویسندگی فعال باشد با تائید کارشناس مربوطه

 

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام واحد :امور هنری نماینده بیمه هنر مندان

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 5-3-32280791

نام متصدی :علیرضا توانگر زمین

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:رایگان

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه :یک روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها:بستگی به صندوق تهران دارد

قوانین ، مقررات و دستورالعملها:همه رشته های باید با مقررات که مقرر شده درصندوق تصویب میشود .لذا اساسنامه وقوانین تمام رشته های هنری و نویسندگی در سایت صندوق هنر موجود می باشدعنوان خدمت :  مجوز کنسرت موسیقی زیر 500 نفر

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

ادارهادبی و هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:ارائه درخواست ازآموزشکاه موسیقی،موسسات نشر موسیقی ،انجمن موسیقی

         word     ارائه نمونه کامل اجرای تصویری ، متن شعر به صورت

تائیده پوستر ، نرخ بلیط، برشور، بیلبرد

 

شرایط خاص برای صدور مجوزکنسرت موسیقی زیر 500نفر

توضیح:کارشناسی متن اشعار و نمونه کامل تصویری ، طرح درخواست در کمیته فنی و تخصص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،اعلام نتیجه کمیته

 

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام اداره : اداره ادبی هنری

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 32280706

نام متصدی :محمدرضا گل پرداز

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:

بدون هزینه

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه :20روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها:جهت استعلام حراست اداره کل فرهنگ و ارشا اسلامی به مدت  5رزو

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: برنامه کنسرت های زیر پانصد نفر صرفاً جهت اجرای گروهای موسیقی بومی استان فارس طبق تفحیض اختیار دفتر شعر و موسیقی و پس از استعلام افراد گروه امکان به صدور مجوز می باشد.

 


عنوان خدمت :  مجوز کنسرت موسیقی بالای 500 نفر

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره  ادبی و هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:ارائه درخواست ازشرکت های تهیه تولید و تکثیر آثار صوتی ،موسسات نشر موسیقی

کارشناسی شماره ثبت گروه ، زمان، مکان اجرا

تائیده پوستر ، نرخ بلیط، برشور، بیلبرد

 

        

 

شرایط خاص برای صدور مجوزکنسرت موسیقی بالای 500نفر

توضیح:ارائه درخواست به کارشناسی موسیقی و طرح درخواست در کمیته فنی و تخصصی موسیقی ، نتیجه کمیته تخصصی موسیقی ، ارائه استعلام به دفتر شعر و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام اداره : اداره ادبی هنری_کارشناس مسئول موسیقی

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 32280706

نام متصدی : محمدرضا گل پرداز

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:

بدون هزینه

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه : 35روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: استعلام دفترشعر و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 20روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: پس از بررسی درخواست در کمیته تخصصی موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز به دفتر شعر و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می گردد

 


عنوان خدمت :  مجوز جنگ شادی و جشن های سازمانی

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره  ادبی و هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:ارائه درخواست ازشرکت های تهیه تولید و تکثیر آثار صوتی ،موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

کارشناسی سین برنامه ، زمان، مکان اجرا

تائیده پوستر ، نرخ بلیط، برشور، بیلبرد

        

 

شرایط خاص برای صدور مجوزجنگ شادی و جشن های سازمانی

توضیح:ارائه درخواست به کارشناسی موسیقی بازبینی توسط کارشناسی موسیقی و کارشناسی نمایش

 

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام اداره : اداره ادبی هنری_کارشناس مسئول موسیقی

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 32280706

نام متصدی : محمدرضا گل پرداز

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:

بدون هزینه

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه : 10روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: استعلام حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 5روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: پس از بررسی درخواست در توسط کارشناسان امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور مجوز امکان پذیر می باشد

 


عنوان خدمت :  مجوز اجرای موسیقی زنده در اماکن تفریحی و گردشگری، هتل ها، رستوران سنتی

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره  ادبی و هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:ارائه درخواست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، ارائه درخواست صرفاً از اتحادیه صنف سفره خانه ، چایخانه ، قهوه خانه سنتی

بازبینی نمونه کارهای تصویری قابل اجرا توسط اعضا گروه

ارائه لیست قطعات به تائید رسیده کارشناسی موسیقی

        

 

شرایط خاص برای صدورمجوز اجرای موسیقی زنده در ماکن تفریحی و گردشگری ،هتل ها ، رستوران سنتی

توضیح:ارائه درخواست به کارشناسی موسیقی بازبینی  نمونه کار تصویری اجرای گروه موسیقی توسط کارشناسی موسیقی

 

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام اداره : اداره ادبی هنری_کارشناس مسئول موسیقی

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 32280706

نام متصدی : محمدرضا گل پرداز

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:

بدون هزینه

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه : 12روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: ارائه گواهی عدم اعتید و گواهی سوئپیشینه 10روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: صدور مجوز صرفاً برای اماکن گردشگری و توریستی با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ویا از اتحادیه صنف سفره خانه چایخانه و قهوه خانه و رسته صنفی با عناوین ذکر شده امکا ن پذیر می باشد.کلیه اماکن غذاخوری ، فست فود، تالار پذیرایی ، سالن غذا خوری مشمول صدور مجوز نمی باشند

 


عنوان خدمت :صدور مجوز کارگاه و وورکشاپ موسیقی

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره  ادبی و هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:ارائه درخواست از آموزشگاهای آزاد موسیقی، موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره و چند منظوره به شرط فعال بودن بخش آموزش در اساسنامه موسسه

 

        

 

شرایط خاص برای صدور مجوز کارگاه و وورکشاپ موسیقی

توضیح:ارائه درخواست به کارشناسی موسیقی بازخوانی متن برنامه و محتوای آموزشی مورد نظر توسط کارشناسی موسیقی

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام اداره : اداره ادبی هنری_کارشناس مسئول موسیقی

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 32280706

نام متصدی : محمدرضا گل پرداز

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:

بدون هزینه

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه : 5روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: استعلام حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 5روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: پس از بررسی درخواست در توسط کارشناس موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشخص کردن زمان برگزاری ، مکان ، تاریخ اجرا و هزینه شهریه دریافتی بابت مقدارساعات آموزش(مثال:5 ساعت آموزش به مبلغ 000/50 تومان انفرادی) و مشخص نمودن کلاسهاس گروهی یا انفرادی صدور مجوز امکان پذیر می باشد

 

 


عنوان خدمت :صدور صلاحیت موقت تدریس در آموزشگاه آزاد هنری موسیقی

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره  ادبی و هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم:ارائه درخواست از آموزشگاهای آزاد هنری موسیقی مبنی بر صلاحیت تدریس

 

        

 

شرایط خاص برای صدور صلاحیت موقت تدریس در آموزشگاه آزاد هنری موسیقی

توضیح:ارائه درخواست به کارشناسی موسیقی برگزاری آزمون جهت تائید فنی

 

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام اداره : اداره ادبی هنری_کارشناس مسئول موسیقی

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 32280706

نام متصدی : محمدرضا گل پرداز

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:

بدون هزینه

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه : 5روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: استعلام حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 30روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: پس از بررسی درخواست در توسط کارشناس موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  و شرکت درآزمون تئوری موسیقی، سلفژ ، ساز تخصصی صدور صلاحیت موقت امکان پذیر می باشد

 

 

 


عنوان خدمت: بیمه هنرمندان (رشته موسیقی)

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت هنری و سینمایی

اداره  ادبی و هنری

fars@farhang.gov.ir پست الکترونیک:

مدارک لازم: 2 قطعه عکس 4*3 ، کپی آخرین مدرک تحصیلی، فتوکپی کامل شناسنامه و کارت ملی وکارت پایان خدمت ،داشتن مدرک تحصیلی مرتبط(دیپلم،لیسانس،فوق لیسانس)داشتن 12 سابقه مستمر در امر آموزش،تدریس،حضور در جشنوارهای منطقه ایی،استانی، کشوری،لوح تقدیر،سپاس...

معرفی نامه از کارشناس موسیقی، تکمیل فرم بیمه خانه موسیقی

 

شرایط خاص برای بیمه هنرمندان (رشته موسیقی)

توضیح:ارائه درخواست به کارشناسی موسیقی ، الزامی بودن ثبت نام در سامانه صندوق اعتباری هنرمندان،نویسندگان ، روزامه نگاران

متقاضیان شیراز و شهرستان ، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوزبه واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: 32289904

نام اداره : اداره ادبی هنری_کارشناس مسئول موسیقی

اطلاعات واحد

صدورمجوز

درفارس

تلفن: 32280706

نام متصدی : محمدرضا گل پرداز

کدپستی :74811-71466

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز:

بدون هزینه

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه : 2روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: ارسال پرونده به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از آن به خانه موسیقی 50روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها: پس از بررسی درخواستوکارشناسی پرونده و تکمیل پرونده توسط کارشناس موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و ارسال به مشاورهنری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بررسیه اولی در وزارت متبوع جهت تائید صلاحیت به خانه موسیقی و تیجه آن جهت صدر بیمه نامه به صندوق اعتباری هنرمندان،روزنامه نگاران،صدور مجوز امکان پذیر می باشد