فهرست مناسبت ها

مناسبت های ماه مهر
  • بزرگداشت خواجه شمس الدین ملقب به حافظ شیرازی ۲۰ مهر بزرگداشت خواجه شمس الدین ملقب به حافظ شیرازی
  • اربعین روز جهانی آزادگان جهان است ۲۹ مهر اربعین روز جهانی آزادگان جهان است