• تشکیلات چارتی سازمان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

(8) حوزه مدیریت

1-8

مدیر کل

3-8

معاون امور فرهنگی

4-8

معاون اداری و مالی

5-8

کارشناس بودجه

6-8

کارشناس خدمات مدیریت

1/6-8

کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات[1]

2/6-8

کارشناس مسئول امور پژوهشی

3/6-8

کارشناس امور پژوهشی

4/6-8

کارشناس آموزش

7-8

کارشناس مسئول اطلاعات و تحقیقات فرهنگ بومی

1/7-8

کارشناس فرابری داده ها[2]

1/1/7-8

کاردان فن آور و اطلاعات

2/7-8

کارشناس آمار و اطلاعات و برنامه ریزی[3]

9-8

مسئول حراست (کارشناس)

1/9-8

متصدی حراست[4]

2/9-8

متصدی حراست[5]

3/9-8

کارشناس امور حقوقی6

4/9-8

کارشناس روابط عمومی7

5/9-8

کاردان آمار و اطلاعات و برنامه ریزی8

1-(8)- اداره امور اداری و مالی

10-8

رئیس

11-8

مسئول امور دفتری و بایگانی

17-8

کارشناس امور مالی

18-8

حسابدار(کارشناس)

19-8

حسابدار

20-8

جمعدار

21-8

مسئول امور اداری و رفاهی کارکنان(کارشناس)

22-8

کارگزین

24-8

کارپرداز

1/25-8

کارشناس ساختمان

38-8

نامه رسان

­ 45-8

پیشخدمت

 2-(8) اداره امور هنری

46-8

رئیس

1/46-8

کارشناس امور هنری

47-8

کارشناس مسئول موسیقی

49-8

کارشناس مسئول هنرهای تجسمی

50-8

کمک کارشناس

51-8

هنرآموز خطاطی

53-8

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی

3- (8) اداره امور سینمایی و سمعی و بصری

69-8

رئیس

70-8

کارشناس مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری

72-8

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

83-8

مسئول آرشیو اطلاعات و مواد سمعی و بصری

4- (8) اداره امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

84-8

رئیس

85-8

کارشناس مسئول چاپ و نشر

86-8

کارشناس امور مطبوعات و تبلیغات[6]

88-8

کارشناس بررسی کتاب

89-8

کارشناس مسئول مراکز و انجمنهای فرهنگی و ادبی

90-8

کارشناس امور اهل قلم

91-8

کارشناس امور فرق و مذاهب

92-8

کارشناس امور اقلیتهای دینی

1/92-8

کاردان امور فرهنگی96-8

کارشناس مسئول امور مطبوعات و تبلیغات

97-8

کارشناس

 1/4- (8) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیراز

1/97-8

رئیس

2/97-8

مسئول امور عمومی

3/97-8

حسابدار

4/97-8

کارشناس امور فرهنگی مطبوعاتی و اطلاع رسانی

5/97-8

کارشناس امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

 

175-8

رئیس

176-8

مسئول امور عمومی

177-8

حسابدار و جمعدار(کارشناس)

181-8

پیشخدمت و سرایدار

182-8

کارشناس مسئول امور هنری

183-8

کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

185-8

کاردان امور سینمایی و سمعی و بصری

(803)- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده

 

192-8

رئیس

193-8

مسئول امور عمومی

194-8

حسابدار و جمعدار

200-8

کارشناس مسئول امور هنری

201-8

کمک کارشناس امور هنری

203-8

مسئول امور سینمائی و سمعی و بصری

205-8

کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات (804) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا

 

211-8

رئیس

214-8

کارشناس  امور سینمایی و سمعی و بصری

215-8

راهنمای فرهنگی

216-8

کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

­ 218-8

پیشخدمت و سرایدار

 

(805) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم

 

222-8

رئیس

223-8

مسئول امور عمومی

224-8

مسئول امور هنری

225-8

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

227-8

کارشناس  امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات (806) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزآباد

 

233-8

رئیس

234-8

مسئول امور عمومی

235-8

مسئول امور هنری

237-8

کارشناس امور فرهنگی

1/237-8

پیشخدمت و سرایدار

(807) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی داراب

 

251-8

رئیس

252-8

مسئول امور عمومی

253-8

مسئول امور هنری

254-8

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

255-8

راهنمای فرهنگی

256-8

کارشناس  امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

(808) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد

 

261-8

رئیس

262-8

مسئول امور عمومی

264-8

کارشناس امور فرهنگی

265-8

کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

(809) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرودشت

268-8

رئیس

269-8

مسئول امور عمومی

270-8

مسئول امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

271-8

کاردان فرهنگی

272-8

کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات(810) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقلید

275-8

رئیس

276-8

مسئول امور عمومی

277-8

کارشناس امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

278-8

کاردان فرهنگی

279-8

کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

(811) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سپیدان

282-8

رئیس

283-8

مسئول امور عمومی

284-8

مسئول امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

285-8

راهنمای فرهنگی

286-8

کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

(812) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان

288-8

رئیس

289-8

مسئول امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

290-8

مسئول امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

(813) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نی ریز

292-8

رئیس

293-8

مسئول امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

294-8

کارشناس امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری(814) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نورآباد ممسنی

 

295-8

رئیس

296-8

مسئول امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

297-8

مسئول امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

(815) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم بید

 

298-8

رئیس

299-8

مسئول امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

300-8

کارشناس  امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

 (816) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسنجان

 

301-8

رئیس

302-8

مسئول امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

303-8

کارشناس امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

(817) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوانات

 

304-8

رئیس

305-8

مسئول امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

306-8

کارشناس امور هنری و سینمایی و سمعی و بص(818) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرین دشت

 

307-8

رئیس

308-8

کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

309-8

کارشناس امور هنری و سینمایی و سمعی و بصری

(819) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مُهر

  

310-8

رئیس

311-8

مسئول امور عمومی

312-8

کارشناس امور فرهنگی ، دینی و مطبوعاتی

313-8

کارشناس امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

(820) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قیروکارزین

 

314-8

رئیس

315-8

مسئول امور عمومی

316-8

کارشناس امور فرهنگی،دینی و مطبوعاتی

317-8

کارشناس امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

(821) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسارگاد

 

318-8

رئیس

319-8

مسئول امور عمومی

320-8

کارشناس امور فرهنگی ، دینی و مطبوعاتی

321-8

کارشناس امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

(822) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فراشبند

 

322-8

رئیس

1/325-8

کاردان امور هنری

324-8

کارشناس امور فرهنگی ، دینی و مطبوعاتی

325-8

کارشناس امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

(818) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خنج

 

326-8

رئیس

327-8

مسئول امور عمومی

328-8

کارشناس امور  فرهنگی ، دینی و مطبوعاتی

329-8

کارشناس امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری


 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 98