• سامانه های اداره کل

ردیف

معاونت

واحد مربوطه

نام سامانه

پورتال

نشانی اینترنتی

 

 

 

 

مدیریت

روابط عمومی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Fars.farhang.gov.ir

 

 

بازرسی و رسیدگی به شکایات

 

سامد

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1921680200

10601630

Shekayat.bazresi.ir

 

اداره آموزش

چارگون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

iranlms.ir

 

امور شهرستانها

ندارد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-

 

حقوقی

ثنا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.heyvatecn.com

 

کانون های فرهنگی هنری مساجد

مساجد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Masajadfarhang.gov.ir

 

 

 

 

 

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

تحول اداری

تسما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

http://amalard.farhang.gov.ir

 

تسما

سازمان اداری و استخدامی کشور

http://arzyabi.mporg.ir

 

آمار

فرابر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.ershadamar.ir

 

نظام پیشنهادات

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

http://offers.farsculture.gov.ir

 

کارگزینی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Khsh.farhang.gov.ir

 

حضور و غیاب

آفتاب

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.aftabasa.com

 

ارزشیابی کارکنان

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Bazrasi.farhang.gov.ir

 

آموزش ضمن خدمت

چارگون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.chargoon.com

 

بودجه

بودجه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.tabnak.ir

 

حسابداری

چارگون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

iridmo.mefa.ir

 

جمعدارای اموال

سادا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Sada.mefa.ir

 

انبار

چارگون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.nwms.ir

 

تدارکات

ستاد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.setadiran.ir

 

دبیرخانه

چارگون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

kb.farhang.gov.ir

 

 

 

معاونت فرهنگی

 

چاپ و انتشارات

 

سامن- شابک- فیپا

 

 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

www.ispn.ir

ketab.farhang.gov.ir

 

مطبوعات و اطلاع رسانی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

e-rasaneh.ir

 

 

معاونت هنری و سینمایی

امور هنری

هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Honari.farhang.gov.ir

 

امور سینمایی و سمعی و بصری

سینمایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Cinema.farhang.gov.ir

 

قران و عترت

قرآنی

تلاوت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.tlavat.ir

 

موسسات فرهنگی

 

امور فرهنگی

 

فرهنگی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

www.maraakez.ir