• معاون فرهنگی

عنوان خدمت: صدور پروانه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت فرهنگی

اداره چاپ و نشر

پست الکترونیک: fars@farhang.gov.ir

مدارک لازم:

1.      دارا بودن محل مناسب و حداقل امکانات سخت‌افزاری مورد نیاز طبق جدول شماره ١ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس لیتوگرافی، چاپخانه و عملیات تکمیلی

2.      ارائه پاسخ استعلام‌های مربوطه از ادارات بهداشت، شهرداری و دایره نظارت بر اماکن عمومی

3.      دارا بودن شناسنامه مالکیت برای ماشین‌آلات مستقر در چاپخانه

4.      ارائه آخرین روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی

شرایط صدور مجوز:

داشتن مجوز تأسیس لیتوگرافی، چاپخانه و عملیات تکمیلی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

متقاضیان شیراز و شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد: قسمت چاپ اداره چاپ و نشر

اطلاعات واحد صدور مجوز درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١

نام متصدی: آقای احمدی

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز: فاقد هزینه است.

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، در این دستگاه: ٥ روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاه‌ها: ١٥ روز

قوانین ، مقررات و دستورالعمل‌ها:

بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ هـ ٢٨٨٥٣. ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیأت وزیران

عنوان خدمت: صدور موافقت‌نامه تأسیس چاپخانه و واحد‌های وابسته

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت فرهنگی

اداره چاپ و نشر

پست الکترونیک: fars@farhang.gov.ir

مدارک لازم:

١.       تکمیل فرم تقاضانامه

٢.    ارائه دو سری مدارک فردی (تصویر کلیه صفحات شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و پشت و روی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم)

٣.       هشت قطعه عکس ٤×٣

٤.       ارائه سوابق کاری مکفی و معتبر

٥.       گواهی عدم سوء‌پیشینه

٦.       گواهی عدم اعتیاد

٧.       ارائه گواهی صلاحیت فنی از اتحادیه مربوطه

شرایط صدور مجوز:

داشتن مجوز تأسیس لیتوگرافی، چاپخانه و عملیات تکمیلی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

متقاضیان شیراز و شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد: قسمت چاپ اداره چاپ و نشر

اطلاعات واحد صدور مجوز درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١

نام متصدی: آقای احمدی

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز: فاقد هزینه است.

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، در این دستگاه: ١٠ روز

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاه‌ها: ٥٠ روز

قوانین ، مقررات و دستورالعمل‌ها:

بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ هـ ٢٨٨٥٣. ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیأت وزیران

عنوان خدمت: مجوز نقل و انتقال ماشین‌آلات چاپ و تغییر مالکیت

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت فرهنگی

اداره چاپ و نشر

پست الکترونیک: fars@farhang.gov.ir

مدارک لازم:

1.      درخواست کتبی فروشنده و خریدار با سربرگ و ممهور به مهر چاپخانه

2.      اصل شناسنامه مالکیت دستگاه

3.      تکمیل فرم اطلاعات خرید و فروش ماسین‌آلات چاپ

4.      تکمیل فرم تعهد عدم ترهین و توقیف توسط خریدار و فروشنده

5.      نامه تأییدیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه

مدارک تکمیلی:

1.      سند محضری (صلح) به نام خریدار و فروشنده

شرایط صدور مجوز:

داشتن موافقت‌نامه تأسیس یا پروانه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته از دفتر امور چاپ و یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها

متقاضیان شیراز و شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد: قسمت چاپ اداره چاپ و نشر

اطلاعات واحد صدور مجوز درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١

نام متصدی: آقای احمدی

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز: فاقد هزینه است.

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه: دو روزه

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: ٠

قوانین ، مقررات و دستورالعملها:

بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ هـ ٢٨٨٥٣. ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیأت وزیران

عنوان خدمت: صدور پروانه نشر

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت فرهنگی

اداره چاپ و نشر

پست الکترونیک: fars@farhang.gov.ir

مدارک لازم:

1.      شش قطعه عکس جدید ٤×٣

2.      اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

3.      اصل و تصویر گواهی‌نامه پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

4.      اصل و تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن

5.      تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی

6.      تکمیل پرسشنامه درخواست تأسیس انتشارات

7.      برای افراد حقوقی، علاوه بر مدارک فوق، تصویر اساسنامه شرکت منضم به گواهی ثبت روزنامه رسمی و صورتجلسه انتخاب ارکان اصلی مؤسسه نیز الزامی است.

مدارک تکمیلی:

1.      گواهی عدم سوء‌پیشینه

2.      گواهی عدم اعتیاد

شرایط خاص برای صدور مجوز

1.      تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2.      مهجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

3.      نداشتن سوء‌پیشینه کیفری مؤثر

4.      انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

5.      نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

6.      داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مرجع ذیربط

7.      دارا بودن ٢٥ سال برای افراد متأهل و ٢٧ سال سن برای افراد مجرد

8.      صلاحیت علمی یا تخصص یا تجارب کافی با موضوع فعالیت

9.      داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارتخانه

متقاضیان شیراز و شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد: قسمت نشر اداره چاپ و نشر

اطلاعات واحد صدور مجوز درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١

نام متصدی: خانم‌ها حاجی‌باقری و علیمردانی

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز: فاقد هزینه است.

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه: نامشخص

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: ٦٠ روز

قوانین ، مقررات و دستورالعملها:

مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوبه جلسه ٦٦٠ مورخ ٢٤/٠١/١٣٨٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه اجرایی مورخ ٠١/٠٩/١٣٨٤ و شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر مورخ ٢٩/٠٨/١٣٨٦ هر دو مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان خدمت: مجوز بعد از چاپ (اعلام وصول)

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت فرهنگی

اداره چاپ و نشر

پست الکترونیک: fars@farhang.gov.ir

مدارک لازم:

١.       تصویر مجوز قبل از چاپ کتاب

2.      چهار نسخه کتاب چاپ شده

3.      سه نسخه فرم تکمیل شده اعلام وصول کتاب به صورت تایپ شده.

4.      فرم واسپاری کتاب از کتابخانه ملی فارس

شرایط خاص برای صدور مجوز

توضیح: جهت خروج کتاب از چاپخانه و توزیع کتاب، مجوز بعد از چاپ (اعلام وصول) کتاب ضروری است.

1.      درج اطلاعات فیپا بر اساس درخواست اولیه

2.      درج شناسنامه کامل کتاب بر اساس فرم پیش‌بینی شده

متقاضیان شیراز و شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد: قسمت نشر اداره چاپ و نشر

اطلاعات واحد صدور مجوز درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١

نام متصدی: خانم‌ها حاجی‌باقری و علیمردانی

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز: فاقد هزینه است.

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه: دو روزه

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: ٠

قوانین ، مقررات و دستورالعملها:

بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین‌نامه صدور مجوز نشر کتاب ماده ٤ مورخ ٠١/٠٩/١٣٨٤ مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان خدمت: مجوز قبل از چاپ

سایت :Http://fars.Farhang.gov.ir

معاونت فرهنگی

اداره چاپ و نشر

پست الکترونیک: fars@farhang.gov.ir

مدارک لازم:

١.       فایل PDF کتاب که کوچکتر از ١٥MEG است. این فایل شامل «جلد کتاب»، «فهرست‌نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی (فیپا)»، «شابک خانه کتاب»، «شناسنامه کامل» و «محتوای کامل کتاب» است.

2.      پیرینت صحافی شده از روی فایل PDF

3.      یک نسخه فرم تکمیل شده قبل از چاپ برای ناشران و دو نسخه فرم تکمیل شده قبل از چاپ برای ناشران مؤلف به صورت تایپ شده.

4.      تصویر شناسنامه یا کارت ملی مؤلف

5.      در صورت استفاده از القاب «مهندس»، «دکتر» و غیره، مدرک تحصیلی مؤلف لازم است.

شرایط خاص برای صدور مجوز

توضیح: جهت مجوز قبل از چاپ، اخذ تأییدیه برای جلد و محتوای کتاب ضروری است.

متقاضیان شیراز و شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به واحد مراجعه نمایند.

دورنگار: ٣٢٢٨٩٩٠٤

نام واحد: قسمت نشر اداره چاپ و نشر

اطلاعات واحد صدور مجوز درفارس

تلفن: ٥-٣-٣٢٢٨٠٧٩١

نام متصدی: خانم‌ها حاجی‌باقری و علیمردانی

کدپستی :٧٤٨١١-٧١٤٦٦

آدرس : شیراز، چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

هزینه صدورمجوز: فاقد هزینه است.

زمان تقریبی انجام فرآیند(به غیرازاستعلام ازسایردستگاهها)، دراین دستگاه: دو روزه

زمان تقریبی استعلام ازسایردستگاهها: به صورت میانگین دوماهه

قوانین ، مقررات و دستورالعملها:

بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبات جلسات ١٤٧، ١٤٨ و ١٤٩ مورخ ٦ و ١٣ و ٢٠ اردیبهشت ١٣٦٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه اجرایی مورخ ١، ٩ و ٨٤ مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی